Splošni pogoji poslovanja

Digitklik d.o.o.
Špruha 31,
1236 Trzin
Matična številka: 2106817
Davčna številka: SI-61365645

O podjetju
Gospodarska družba Digitklik d.o.o., se ukvarja z nadzornimi sistemi, tako za domačo kot za visoko profesionalno rabo. Nudimo vam brezplačno svetovanje in smo neposredni uvozniki za nadzorne sisteme, domofone, alarme in podobno opremo. Nudimo najboljše cene in kvaliteto na trgu saj neprestano sledimo novim trendom in tehnološkim novostim. Nahajamo se v Trzinu, Špruha 31, kjer si lahko v živo ogledate delovanje sistemov in se tako lažje odločite za nakup.

1.        Splošni pogoji poslovanja
1.1.     Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Digitklik d.o.o., Špruha 31, Trzin (v nadaljevanju Digitklik) so sestavni del vseh podob med družbo Digitklik in kupci ali tretjimi osebami (v nadaljevanju stranke), ki poslujejo z družbo Digitklik
1.2.     Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo Digitklik in stranko.
1.3.     Družba Digitklik posluje na sedežu družbe, ki je Špruha 31, 1236 Trzin.
1.4.     Stranke lahko družbo Digitklik kontaktirajo tudi po telefonu na številko 01 777 8400  ali preko elektronske pošte info@digitklik.si.
1.5.     Uporaba pojmov:
1.5.1.    Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo Digitklik, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
1.5.2.    Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridovbiva ali uporablja blago ali storitve družbe Digitklik za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.
1.5.3.    Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba Digitklik ponudi stranki.
1.5.4.    Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
1.5.5.    Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo Digitklik in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje Digitklik pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
1.5.6.    Predmet pogodbe je lahko:
o    blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe Digitklik,
o    programska oprema, servisne storitve
1.6.     Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembe pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan oddaje šteje datum, ko družba Digitklik odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
1.7.     Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje Digitklik preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Digitklik obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
1.8.     Delovni čas družbe Digitklik je: Trgovina:  od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 17.00.ure,  petek: od 08.00-15.00 in Servis: od ponedeljka do petka od 08.00-13.00 ure.

2.       Uporaba splošnih pogojev poslovanja
2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.
2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če družba Digitklik s tem izrecno soglaša.
2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo Digitklik. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna ramerja uporabljajo izključno splošni pogoji družbe Digitklik. Če želi stranka poslovno sodelovati z družbo Digitklik in z njo nastopati v pogodebnih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
2.4.    Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
2.5.    Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi: www.digitklik.si. Dostopni so tudi na sedežu družbe Digitklik.
2.6.    S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
2.7.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.     

3.      Spremembe splošnih pogojev poslovanja
3.1    Digitklik se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.digitklik.si  z datumom uveljavitve spremembe.
3.2    Digitklik se zavezuje, da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščeni o vsakršni spremembi splošnih pogojev. Stranke bodo obveščene po elektronski ali navadni pošti, telefonsko ali na drug način, ki je izrecno dogovorjen med družbo Digitklik in stranko.
3.3    Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
3.4    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
3.5    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.digitklik.si  in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
3.6    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati pisno izjavo družbi Digitklik. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenejenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
3.7    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Digitklik pravico, da odstopi od pogodbe.
3.8    Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
3.9    V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4.      Kolizija pravnih določb
4.1    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe Digitklik, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
4.2    Digitklik in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
4.3    V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.     

5.      Splošne določbe
5.1    Stranka je dolžna obvestiti Digitklik o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Digitklik in stranko.
5.2    Digitklik zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. Digitklik zbira podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročila kuponov, e-kuponov ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije.
5.3    Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.digitklik.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni stranka spletne strani posebej privolila v drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov, ki se lahko uporablajjo za drugačne namene.
5.4    Digitklik se zavzeuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Digitklik. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.
5.5    Digitklik si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Digitklik, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Digitklik pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Digitklik ter od nje pooblaščenim osebam. Digitklik se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Digitklik ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Digitklik ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.
5.6    Zgornja določba ne velja pri potrošniških poslih.
5.7    Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti družbe Digitklik tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Digitklik izdal pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru da Digitklik izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Digitklik.
5.8    Če v pogodbi med družbo Digitklik in stranko ni dogovorjeno drugače, si Digitklik pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.
5.9    Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Digitklik. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.
5.10    Digitklik si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.
5.11    Digitklik pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.
5.12    Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.    
5.13    Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo na spletnem naslovu info@digitklik.si.

6.      Cene
6.1    Cene, prikazane na spletnem naslovu www.digitklik.si, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene v trgovini označujejo cene, ki veljajo v trgovini Digitklik. V primeru morebitnih razlik med ceno na spletni strani in ceno v trgovini velja cena, s katero je izdelek označen v trgovini.
6.2    Spletne cene so cene, ki veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletne trgovine digitklik.si. Izdelki po nižjih spletnih cenah niso na voljo v trgovini Digitklik, kljub temu, da jih lahko najdete na prodajnih policah.
6.3    Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.
6.4    Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Digitklik, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače.
6.5    Digitklik bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost.
6.6    Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Digitklik stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
6.7    V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Digitklik podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
6.8    Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
6.9    V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Digitklik dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita Digitklik in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.

7.      Dobavni roki in pogoji
7.1    Digitklik se zavezuje, da bo naročeno blago dobavljeno najkasneje v roku  7  dni, če je na zalogi.
7.2    V kolikor blago ni na zalogi, znaša dobavni rok od 10 do 160 dni.
7.3    Če je za odpremo blaga potreben daljši čas, je to označeno na spletni strani. V primeru blaga, ki ga družba Digitklik zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvestijo preko posredovanih kontaktnih podatkov.
7.4    Dostava se izvede v sodelovanju z dostavno službo GLS. Običajen dobavni rok je 2 delovna dneva za naslove v Republiki Sloveniji. V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša.
7.5    Stroški dostave se zaračunajo po ceniku, ki ga določa podjetje GLS. Stroški dostave so vidni ob zaključku nakupa preko spletne strani in sicer pri izbiri dostavne službe.
7.6    Digitklik v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. Digitklik si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Digitklik ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.
7.7    V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v roku iz točke 7.1., mora Digitklik pozvati na izpolnitev obveznosti in dobavo blaga ter mu pisno dati dodatni rok najmanj 15 dni, da naročeno blago dobavi. Če Digitklik tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga (ne glede na razlog), lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. V primeru, da so razlogi za odstop stranke od pogodbe na strani družbe Digitklik, ima stranka pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že vplačala.
7.8    Digitklik nikoli ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere Digitklik ne more vplivati.
7.9    Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.
7.10    V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe Digitklik, pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe Digitklik za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave…).
7.11    Vsem strankam in potrošnikom je omogočen tudi osebni prevzem izdelkov.

8.      Plačilo
8.1    Družba Digitklik omogoča naslednje načine plačevanja:
         o    gotovinsko ob prevzemu pošiljke,
         o    po predračunu.
8.2    Na naročila z zahtevki po predračunu, ki so prejeta med delavniki med 8:00 in 15:00 uro, se družba praviloma odzove še isti dan.
8.3    Zahtevek za izdajo predračunu je lahko oddan na lastno pobudo in ločeno od naročila. Zahtevek za izdajo predračuna je lahko oddan tudi v postopku zaključka spletnega naročila. Tak predračun bo samodejno posredovan v .pdf obliki.

9.      Prevzem blaga
9.1    Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se Digitklik in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči odločitev o tem kje se izvede dobava sprejeme Digitklik in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe Digitklik plača stranka.
9.2    Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe Digitklik, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba Digitklik. Digitklik mora v tem primeru obvestiti stranko na primeren način dogovorjen v teh splošnih pogojih, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki.    

10.      Prednaročila
10.1    Kategorija "pre-order" je namenjena prednaročanju izdelkov označenih z rumeno »pre-order« oznako. Dobavni rok »pre-order« izdelkov je cca. 30-60 dni. Prednaročilo je mogoče izvesti izključno po predplačilu predračuna preko spletnega naročila, ki se obravnava enako kot naročilo ostalih izdelkov.
10.2    Po opravljenem plačilu ni več moč preklicati naročila.
10.3    Po prejemu naročila artikla ni mogoče vrniti, zamenjati ali zahtevati vračilo denarja, če ti nimajo kakšnih poškodb ali pa prenehajo delovati v času garancije.
10.4    V primeru napake na artiklu mora stranka obvestiti družbo Digitklik v roku 14 dni in izpolniti reklamacijski zahtevek. Izdelek je lahko zamenjan, ali pa je vrnjena kupnina.

11.      Garancija
11.1    Digitklik jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
11.2    Garancijska odgovornost družbe Digitklik ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki se ne sklada z običajno uporabo blaga.
11.3    Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.
11.4    Garancijska odgovornost družbe Digitklik je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu.
11.5    Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

12. Odgovornost za stvarne in pravne napake

12.1.
Digitklik odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.
12.2
Digitklik odgovarja za stvarne napake, do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
12.3
Napaka je stvarna:
1.      če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
2.      če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
3.      če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4.      če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
12.4
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Digitklik v roku 2 (dveh) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Digitkliku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 (dve) leti odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 (šest) mesecev od izročitve.
12.5
Potrošnik ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
•    odpravi napako na blagu ali
•    vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
•    blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
•    vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.
12.6
Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora prodajalec najpozneje v roku 8 (osmih) dni ugoditi kupčevi zahtevi. Prodajalec pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v 8 (osmih) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen. Če prodajalec uniči ali izgubi izdelek, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v 8 (osmih) dneh nov enak izdelek ali mu takoj plačati odškodnino v višini maloprodajne cene novega izdelka. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v 3 (treh) dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost izdelka. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica kot v primeru izgube ali uničenja
12.7
Digitklik jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

13.      Pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov družbe Digitklik
13.1    Družba Digitklik s strankami sklepa tudi pogodbe na daljavo ali izven potrošnikov. Za tiste pogodbe, ki jih na tak način sklene s potrošniki veljajo naslednje določbe.
13.2    Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo in pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima stranka pravico da družbo Digitklik v 14 dneh obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi morala za to navesti razlog. Navedeni rok začne teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad blagom. Če predmet pogodbe sestavlja več kosov blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko. Če je predmet pogodbe redna dostava blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka prejme prvi kos blaga.
13.3    Stranka je dolžna družbo Digitklik o odstopu od pogodbe obvestiti pisno po navadni pošti ali elektronski pošti. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti jasna in nedvoumna.
13.4    V primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga bremenijo stranko.

14.     Odstop od pogodbe
14.1    V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Digitklik pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.
14.2    Prav tako ima Digitklik pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
14.3    Digitklik ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Digitklik daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

15.      Odveza odgovornosti
15.1    Digitklik se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Digitklik ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo Digitklik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
15.2    Digitklik si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.
15.3    Čeprav se Digitklik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

16. Pravica do odstopa od pogodbe in vračilo blaga
16.1
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem kupca bremenijo stroški vračila blaga. Kupec te pravice do odstopa od pogodbe nima v primeru nakupa blaga neposredno na prevzemnem mestu, saj ne gre za pogodbo sklenjeno na daljavo.
16.2
Pri prodajni pogodbi začne omenjeni odstopni rok teči z dnem, ko:
•    kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom,
•    kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu,
•    kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
•    kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.
16.3
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Digitklik o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, osebno ali po elektronski pošti).
Pred vračilom blaga, kupljenega v spletni trgovini www.digitklik.si, nas obvestite na info@digitklik.si ali na telefon 01 777 84 00 (od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 16:00 ure in v petek od 8:00 do 15:00 ure), da se dogovorimo o najboljši rešitvi.
16.4
Stranka blago vrne ali izroči prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.
16.5
Kupljeno blago se pošlje z računom in vso pripadajočo dokumentacijo in nepoškodovano na naslov: Digitklik, Špruha 31, 1236 Trzin. Ob vrnitvi blaga stroške pošiljanja krije potrošnik. V primeru pošiljk z odkupnino si pridružujemo pravico sorazmernega zmanjšanja vrnjene kupnine.
Stranka se lahko tudi osebno oglasi v trgovini Digitklik s kupljenim blagom, in tam opravi vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo in embalažo.
16.6    Izdelek je potrebno vrniti v originalni embalaži. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. V kolikor stranka izrazi željo po vračilu kupnine, jo družba Digitklik vrne izključno preko osebnega bančnega računa. Vračila kupnine se ne izplačajo v gotovini.
16.5    Možnost vračila ne velja za naročila, narejena po željah stranke, ki sicer niso v redni zalogi.

17.      Poslovna skrivnost
17.1    Pogodbe, sklenjene med družbo Digitklik in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih Digitklik posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Digitklik ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
17.2    Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi Digitklik, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.    

18.      Pritožbeni postopek in reševanje sporov
18.1    Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Digitklik in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe Digitklik.
18.2    Digitklik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Digitklik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@digitklik.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
18.3    Digitklik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
18.4    Digitklik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
18.5    Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina Digitklik, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
18.6    Digitklik, ki kot lastnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

19.      Najcenejši v EU
19.1    Akcija Najcenejši v EU je namenjena temu, da našim strankam ponudimo najnižjo ceno na trgu. Prodajnemu osebju v fizični trgovini Digitklik predložite konkurenčno ponudbo izdelkov. Ceno konkurenčnega Digitklika vam v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ki določa način določanja in oglaševanja cen takoj izenačimo.
19.2    Akcija se nanaša tako na redne kot na akcijske cene izdelkov pri konkurenčnem ponudniku. Primerjana cena konkurenta je tista, ki jo stranka dejansko plača ob nakupu, skupaj z DDVjem, vsemi pristojbinami in drugimi prispevki.
19.3    Izdelek, ki ga ponuja konkurenca mora biti nov, z enako oznako in ostalimi karakteristikami.
19.4    Kot dokazilo lahko priložite:
          o    predračun konkurenta ali ponudbo, ki ne sme biti starejša od 48 ur ali
          o    konkurenčni katalog ali letak, ki mora biti veljaven na dan obiska Digitklik trgovine ali
          o    zaslonski posnetek konkurenčnega izdelka na konkurenčni spletni strani z vidnim datumom ponudbe ali
          o    URL povezavo konkurenčne ponudbe
19.5    Izenačitev cene ne velja za konkurenčna brezplačna darila, bone, vračila kupnine, storitve, različne načine financiranja, kartice lojalnostnega programa ali kakršnekoli druge cenovne promocije konkurenta. Akcije Izenačimo ceno ni mogoče koristiti hkrati z drugimi akcijami. V primeru da primerjan izdelek v trenutno ni na zalogi, vam bo naše prodajno osebje podalo informacijo o dobavnem roku. Ne glede na čas dobave, vam bomo ceno prilagodili in izenačili.

20. Digitklik si pridržuje možnost napak v Splošnih pogojih.
Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov (Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), tudi če odstopajo od določil navedenih v Splošnih pogojih.

21.    Predmetni splošni pogoji veljajo od 1.1.2017
Zadnja posodobitev Splošnih pogojev: januar 2023